Available courses

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सहायक स्तरका जनशक्तिको क्षमता विकास गरी आर्थिक अनुशासनको परीपालना गराउने साथै सार्वजनिक श्रोतको परिचालन तथा उपयोगमा गुणात्मकता अभिवृद्धि गर्न यस तालिमको आयोजना गरिएको हो ।

तालिमको परिचय

नेपाल सरकारको आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रशिक्षित जनशक्तिको विकास गरी सरकारी आर्थिक प्रशासनलाई व्यवस्थितप्रभावकारी र कुशल तुल्याई समग्र सार्वजनिक वित्तीय सुशासनमा समेत योगदान पुर्याउन यस तालिम केन्द्रले नियमित रुपमा आर्थिक प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विषयहरूमा तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको  छ । यसै क्रममा नेपाल प्रशासन सेवा¸ लेखा समुह र लेखापरीक्षण सेवा अन्तर्गत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूका लागि प्रस्तुत आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालीन तालिम, २०७९ संचालन गर्ने गरी आयोजना गरिएको हो ।


नमस्कार/ राजस्व प्रशासन सम्वन्धी अधिकृत स्तरीय सेवाकालिन तालिम २०७८ मा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व समूहमा  कार्यरत जनशत्तिको क्षमता अभिबृद्दि गर्ने लक्ष्य अनुरुप  नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहका  राजपत्रांकित तृतिय श्रेणिका कर्मचारीहरुलाई सेवाकालिन तालिम दिने उद्येस्यले राजस्व प्रशासन सम्वन्धी सेवाकालिन तालिम २०७७ अनलाईन माध्यमबाट संचालन गर्ने गरी यो कार्यक्रम रहेको छ । 

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व समूहमा  कार्यरत जनशत्तिको क्षमता अभिबृद्दि गर्ने लक्ष्य अनुरुप  नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहका  राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणिका कर्मचारीहरुलाई सेवाकालिन तालिम दिने उद्येस्यले राजस्व प्रशासन सम्वन्धी सेवाकालिन तालिम २०७७ अनलाईन माध्यमबाट संचालन गर्ने गरी यो कार्यक्रम रहेको छ ।

नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह तथा राजश्व समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाका राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी यो सेवा कालिन तालिम सञ्चालन गरिएको हो । तालिममा सार्वजनिक वित्त व्वस्थापन, अर्थतन्त्र र विकास व्यवस्थापन, शासन र सेवा प्रवाह, स्व-दक्षता र नेतृत्व विकास तथा विविध मोड्यूल अन्तर्गतका विभिन्न बिषयहरूमा ३५ कार्य दिन प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन हुनेछ । साथै, प्रशिक्षार्थीहरूले तालिम अविधमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाप, विकास, सेवा प्रवाह लगायतका सार्वजनिक व्यवस्थापनका कुनै बिषयमा एक मामिला अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने एवं सो को प्रस्तुति गर्नु पर्नेछ । प्रशिक्षण गरिने मोड्यूलहरू अन्तर्गतबाट लिईने १०० पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा तथा मामिला प्रतिवेदन तथा प्रस्तुतिकरणको मूल्याङ्कनको आधारमा प्रशिक्षार्थीहरूलाई श्रेणी खुलेको तालिम सम्पन्नताको प्रमाण-पत्र उपलब्ध गराईने छ ।

यस तालिममा सबै प्रशिक्षार्थीहरूलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र हार्दिक स्वागत गर्दछ ।Site announcements

(There are no discussion topics yet in this forum)