Available courses

तालिमको परिचय

नेपाल सरकारको आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रशिक्षित जनशक्तिको विकास गरी सरकारी आर्थिक प्रशासनलाई व्यवस्थितप्रभावकारी र कुशल तुल्याई समग्र सार्वजनिक वित्तीय सुशासनमा समेत योगदान पुर्याउन यस तालिम केन्द्रले नियमित रुपमा आर्थिक प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विषयहरूमा तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको  छ । यसै क्रममा नेपाल प्रशासन सेवा¸ लेखापरीक्षण सेवा अन्तर्गत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूका लागि प्रस्तुत आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालीन तालिम, २०८०/२०८१  संचालन गर्ने गरी आयोजना गरिएको हो ।


नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व समूहमा  कार्यरत जनशत्तिको क्षमता अभिबृद्दि गर्ने लक्ष्य अनुरुप  नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहका  राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणिका कर्मचारीहरुलाई सेवाकालिन तालिम दिने उद्येस्यले राजस्व प्रशासन सम्वन्धी सेवाकालिन तालिम २०७७ अनलाईन माध्यमबाट संचालन गर्ने गरी यो कार्यक्रम रहेको छ ।


Site announcements

(There are no discussion topics yet in this forum)